Opastuskokeet

OPASTUSKOKEET
Kokeissa käytetään epävirallisia kv. opastuskoesääntöjä.
Kyseessä eivät ole Suomen palveluskoiraliiton opastuskoesäännöt, vaan niistä typistetyt ja pisteytykseltään sekä koesisällöltään erilaiset säännöt. Myös näiden sääntöjen mukainen arvostelu poikkeaa SPKL:n vastaavasta.

opastuskokeet

Opaskoirayhdistyksen epävirallisessa opastuskokeessa on kaksi luokkaa, kilpailu- ja taidontarkastusluokka.
– Molemmat luokat suoritetaan epävirallisen  kv. opastuskoesäännön mukaisella radalla.
Kilpailuluokassa on silmäsuojapakko ja suoritus pisteytetään. Arvostelun voi tehdä palveluskoiratuomari tai opaskoirakouluttaja, joka on perehtynyt opastuskoesääntöihin. Kokenut peesari voi toimia liikkeenohjaajana.
Taidontarkastuskoe palvelee nimensä mukaisesti koirakkoa testaamaan yhteistyönsä ilman silmäsuojapakkoa.Tässä luokassa annetaan suullinen arvostelu, jonka voi antaa myös kokenut peesari.        

Maaottelukarsinta järjestetään omana erillisenä kilpailuna epävirallisten
kv. opastuskoesääntöjen mukaisesti. Maaottelukarsinnan kaksi parasta edustaa
Suomea Viron ja Latvian kanssa pidettävässä maaottelussa.

Kilpailuluokassa käytetään läpinäkymätöntä silmäsuojaa, jonka tuomari ennen koesuorituksen alkua tarkistaa. Silmäsuojana voivat olla mustatut (esim. spraymaalilla tai teipillä) suojalasit tai aurinkolasit, jotka peittävät riittävästi myös ylhäältä, alhaalta ja sivuilta.                                          – Opastuskokeiden kilpailuja ei sarjoiteta, vaan ne ovat erillisiä.
– Palkintoja jaetaan vain kilpailuluokassa.

Osallistumisoikeus kilpailuihin ja taidontarkastuskokeisiin on kaikilla käyttöön luovutetuilla opaskoirilla ohjaajineen.

Koerata ja liikkeenohjaus

 • Koeradan pituus on 1-1,5 kilometriä, josta vähintään puolet vaikeahkossa kaupunkiympäristössä.
 • Rataan voi sisältyä myös maantietä ja polkua.
 • Rataan tulee sisältyä vähintään viisi ylitystä ja erilliset käännökset oikealle ja vasemmalle.
 • Radalla tulisi olla vähintään kaksi korkeaa estettä, jotka tukkivat kokonaan tai osittain kulkureitin.
 • Rataan tulisi sisältyä kulkusuunnasta poikkeava porras tai ovi ja keskellä korttelia oleva suojatie.
 • Rataan tulisi sisältyä oikealle haarautuva kulkuväylä (tie, polku, porttikäytävä, tms.).
 • Radan tulisi suuntautua pääsääntöisesti lähtöpisteestä poispäin. Radan alussa tulee olla riittävästi suoraa kulkureittiä hyvään opastusrytmiin pääsemiseksi.
 • Ennen koesuoritusta on oltava mahdollisuus jaloitella koira.
 • Liikkeenohjaaja, joka voi olla myös arvosteleva tuomari, kävelee koirakon takana ja antaa ohjeet ylityksistä ja suunnanmuutoksista.
 • Liikkeenohjaus tapahtuu puhumalla tai käsimerkeillä. Kosketus koiranohjaajan keskiselkään on merkki ylityksen aloittamisesta. Kosketus ohjaajan olkapäähän on merkki kääntymisestä kyseiseen suuntaan.
 • Ylityksiin ei saa lähteä ilman liikkeenohjaajan lupaa.
 • Liikkeenohjaaja ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan etukäteen kääntymiset ja kohteiden hakemiset. Esimerkkejä: – Seuraavan ylityksen jälkeen käännytään tuonne (samalla kosketus ohjaajan olkapäähän). – Tällä suoralla haetaan ylimenopaikka koiran puolelta, ilmoitan kun voit antaa käskyn.
 • Opastusreiteillä olevista portaista ja muista turvallisuusriskeistä tulee liikkeenohjaajan etukäteen ilmoittaa koiranohjaajalle. Portaista on kerrottava, ovatko ne ylös- tai alaspäin sekä niiden mahdolliset välitasanteet.
 • Liikkeenohjaaja selostaa selkeästi koiran tekemät virheet ja neuvoo ohjaajaa korjaamaan suunnasta harhautuneen koiran oikeaan paikkaan. Suoritus uusitaan mahdollisuuksien mukaan palaamalla saatto-otteessa riittävästi takaisinpäin, jonka jälkeen kyseinen kohta kuljetaan uudelleen.

Arvostelu

 1. Suunnan pitäminen
  • 15 pistettä
  • Koiran tulee opastaa mutkittelematta ja maantiellä vasemmassa syrjässä.
  • Virheet: Mutkittelu, jalkakäytävällä liikaa seinän tai ajoradan vieressä kulkeminen, poikkeaminen suunnasta, nuuskiminen, ympäristöhäiriöihin reagoiminen.
 2. Katureunojen ja tienhaarojen ilmaisut
  • 10 pistettä
  • Koiran tulee opastaa jalkakäytävällä reippaasti risteävän kadun reunaan kulkusuunnassa olevan suojatien kohdalle siten, että käyttäjä voi todeta kyseessä olevan ylityskohdan. Maantiellä koiran tulee ilmaista risteävä maantie poikkeamalla sitä pitkin hieman vasemmalle ja pysähtymällä ennen ylitystä.
  • Virheet: Ilmaisematta jättäminen, hidastelu ylitykseen tultaessa, liian aikainen tai muuten puutteellinen ilmaisu.
 3. Katujen ja teiden ylitykset
  • 10 pistettä
  • Liikkeenohjaajan antaman merkin jälkeen koiran tulee käskystä opastaa mahdollista suojatietä pitkin kohtisuoraan kadun tai tien yli. Koira voi ilmaista ylityksen vastareunan pysähtymällä tai hidastamalla. Moniosaisissa ylityksissä ilmoitetaan koiranohjaajalle ennen ylitystä välikorokkeiden tai -odotusalueiden määrä ja ilmoitetaan myös, pysähdytäänkö reunattomalla väliodotusalueella.
  • Virheet: Vino ylitys, suojatieltä poikkeaminen (= suunnanmuutos), mutkittelu, odotusalueen ilmaisematta jättäminen.
 4. Kohteiden hakemiset
  • 10 pistettä Käskyn saatuaan koiran tulee hakea lähin kulkusuunnasta poikkeava kohde (suojatie, ovi, porras, kulkuväylä, jne.).
  • Virheet: Kohteen hakemisen laiminlyönti, hidastelu, ilmaisu väärästä paikasta (esim. porrasrallin sivusta tai oven saranapuolelta).
 5. Opastaminen varsinaisten kulkuväylien ulkopuolella
  • 10 pistettä
  • Koiran tulee opastaa mutkittelematta ja kulkusuunnasta poikkeamatta toreilla, tavarataloissa, aukioilla, kävelykaduilla, jne.
  • Virheet: Mutkittelut ja suunnanmuutokset, nuuskiminen.
 6. Esteiden ohitukset
  • 15 pistettä
  • Koiran tulee kiertää esteet ja sen on ilmaistava kulkureitin tukkivat esteet pysähtymällä. Tilanteen mukaan koira voi opastaa esteen yli tai esimerkiksi polulla jopa esteen alitse, jos kiertäminen on hankalaa. Työmailla ja vastaavissa hankalissa paikoissa voi koiranohjaaja kepin avulla varmistaa koiran turvallisen työskentelyn.
  • Virheet: Poikkeaminen ajoradalle pysähtymättä kierrettäessä jalkakäytävää tukkivaa estettä, kulkureitin tukkivan esteen ilmaisun laiminlyönti, esteen puutteellinen kiertäminen, matalan esteen kiertämisen tai ilmaisun laiminlyönti.
 7. Paikallaolo
  • 5 pistettä
  • Koiran tulee pysyä makuulla paikalla viisi minuuttia ohjaajan ollessa näkösuojassa.
  • Virheet: Karkaaminen tai siirtyminen paikalta yli kaksi metriä, ohjaajan perään lähteminen, vastaantulo.
 8. Luoksetulo
  • 5 pistettä
  • Koira päästetään metsässä tai viheralueella vapaaksi ja sen tulee irtaantua ohjaajasta vähintään kymmenen metrin päähän. Ellei se irtaannu, koetetaan itse liikkumalla esimerkiksi metsätietä pitkin saada se irtaantumaan. Liikkeenohjaajan merkistä ohjaaja kutsuu koiraa, jolloin sen on ripeästi tultava ohjaajan luo siten, että se on helposti kytkettävissä.
  • Virheet: Karkaaminen, puutteellinen luoksetulo, puutteellinen irtaantuminen.
 9. Seuraaminen
  • 5 pistettä
  • Kokeen yhteydessä, mielellään vilkkaassa ja/tai hajurikkaassa paikassa otetaan noin 30 metrin mittainen seuraamisliike ns. saatto-otteessa. Koiran tulee seurata ohjaajaa lyhyessä, löysällä olevassa taluttimessa.
  • Virheet: Taluttimessa vetäminen tai jätättäminen, nuuskiminen.
 10. Noutaminen
  • 5 pistettä
  • Koirakeppi tai joku muu henkilökohtainen esine pudotetaan maahan ja koiran tulee käskystä noutaa ja irrottaa se.
  • Virheet: Noutamatta jättäminen, esineen pureskelu, esineen pudottaminen.
 11. Ohjaajan ja koiran välinen yhteistyö
  • 10 pistettä
  • Arvosteltaessa kiinnitetään huomio seuraaviin asioihin: koiran palkitseminen, koiran hyvä suhde ohjaajaan, ohjaajan kyky kannustaa ja hallita koiraa, ohjaajan äänenkäyttö.
  • Virheet: Koiran palkitsematta jättäminen, koiran ohjaaminen/liiallinen kepin käyttö, ohjaajan liiallinen äänenkäyttö ja käskyjen hokeminen